Myynti­ehdot

Noste Media oy:n myyntiehtoja sovelletaan kun mainostaja, mediatoimisto, mainostoimisto tai muu mainonnan palveluyritys (jäljempänä “Asiakas”), ostaa mainontaa ja palveluita Noste Media Oy:ltä. Mainontaa ja palveluita ostaessaan Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja, sekä osapuolten kulloinkin erikseen sopimia erityisehtoja.

Hinnoittelu

Noste Media Oy pidättää itsellään oikeuden medioiden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutokset koskevat myös jo tehtyjä mediatilavarauksia.

Aineiston toimitus

Mainostaja on vastuussa aineistojen toimittamisesta ajoissa ja Noste Media Oy:n edellyttämässä muodossa. Aineistot tulee toimittaa voimassaolevien aineisto-ohjeiden mukaisesti osoitteeseen aineisto@nostemedia.fi. Display-mainonnan materiaalit tulee toimittaa viimeistään kolme (3) arkipäivää, erikoisratkaisut viisi (5) arkipäivää ja sisältömarkkinoinnin ratkaisut kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan alkua. Jos materiaalia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, aineisto-ohjeiden mukaisessa muodossa, tai materiaali on vahingoittunut Noste Media ei takaa, että mainos voidaan julkaista haluttuna ajankohtana, tai että kampanjan raportointi onnistuu halutusti. (laskutus silti 100%)

Kampanjoiden todennus ja näyttötakuu

Kampanjat todennetaan Noste Media Oy:n mainonnanhallintajärjestelmillä. Mikäli kampanja alittaa 95% ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa voidaan jatkaa kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä. Mikäli Asiakkaan aineisto on myöhässä, Noste Media Oy ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta tai kampanja raportoinnin onnistumisesta halutusti.

Aineiston valmistusmaksu ja säilytys

Noste Media Oy:n kautta tuotettujen materiaalien valmistuksesta ja käyttöoikeuksista syntyneet kustannukset veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai tarjouksen mukaisesti. Jos asiakas peruu varaamansa mediatilan, jonka aineiston Noste Media Oy on ehtinyt jo valmistamaan, veloitetaan valmistuksesta aiheutuneet kustannukset asiakkaalta. Noste Media ei ole velvollinen säilyttämään Asiakkaan toimittamaa aineistoa tai Noste Media Oy:n valmistamaa aineistoa julkaisun jälkeen, ellei mainosta ole määrätty julkaistavaksi uudelleen sellaisenaan tai toisin ole sovittu.

Peruutukset

Peruutuksen voi tehdä veloituksetta viikkoa (7 vuorokautta) ennen aineistopäivää. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin veloitamme 50% kampanjan nettohinnasta. Aineistopäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 100% koko kampanjan nettohinnasta.

Vastuu virheistä ja Reklamaatiot

Kampanja katsotaan toteutuneeksi mikäli se määräaikaan mennessä saavuttaa 95 % sovituista näytöistä. Mikäli näytöistä yli 5 % jää puuttumaan, kampanjaa voidaan asiakkaan luvalla jatkaa päättymispäivän jälkeen tai vaihtoehtoisesti ajaa jäljelle jääneet näytöt seuraavan kampanjan yhteydessä. Kampanja mitataan Noste Media Oy:n käyttämällä mainonnanhallinnan järjestelmällä. Noste Media Oy:n vastuu mainoksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Verkoston luonteesta johtuen näkyvyyttä yksittäisissä medioissa ei voida erikseen taata, jollei asiasta ole tehty erillistä sopimusta.

Vastuu mainonnan sisällöstä

Noste Media ei vastaa virheistä aineiston sisällössä tai käyttöoikeuksista. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että aineisto ei loukkaa tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta. Asiakkaan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä mainoksessa ja mainoksen kohdesivuilla sekä mainonnan kohdetekniikoita käyttäessään. Noste Media Oy ei ole velvollinen antamaan asiakkailleen tietoja mahdollisten kilpailevien yritysten samanaikaista mainoskampanjoista eikä hyvittämään kampanjoita, joiden aikana samassa mediassa esiintyy tai on esiintynyt kilpailevaa mainontaa.

Kampanjan keskeyttäminen

Noste Media Oy keskeyttää kampanjan, mikäli mainostettava tuote tai palvelu osoittautuu hyvänmaun tai lain vastaiseksi. Kampanja voidaan keskeyttää asiakkaan pyynnöstä myös ns. force majeure tilanteissa.

Maksuehto

Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan. Maksuehdot ovat 14 päivää netto. Myöhästyneistä suorituksista peritään viivästyskorkoa 10 %. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa yhteistyönsä kannalta luottamuksellisiksi ymmärrettävät tiedot ja sitoutuvat olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.